Privacyverklaring

 

Algemeen

Culitoppers gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en streeft ernaar de persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit doet Culitoppers door regelmatig na te gaan of onze dienstverlening aan de juiste eisen voldoet, zowel op het gebied van beveiliging van data als op het gebied van wetgeving omtrent gegevensbescherming.

 

Verwerking persoonsgegevens

GEBRUIK DIENSTVERLENING
Wanneer je gebruik maakt van de dienstverlening van Culitoppers hebben wij een aantal gegevens van jou nodig om onze diensten te kunnen uitvoeren en jou te kunnen identificeren. Culitoppers kan de volgende gegevens van jou verwerken:

Deze persoonsgegevens verwerkt Culitoppers omdat deze 1) door jou op eigen initiatief zijn verstrekt, 2) in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, 3) door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt of 4) via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 

SOLLICITEREN VIA WEBSITE
Als je solliciteert via de website, kan Culitoppers de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

De meeste persoonsgegevens worden door jou bij het solliciteren verstrekt.

 

Verwerkingsdoelen

De persoonsgegevens die Culitoppers verwerkt, worden enkel gebruikt voor de doelen waarvoor deze zijn verstrekt. Dat betekent dat Culitoppers jouw persoonsgegevens enkel verwerkt voor het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst, het voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen, het faciliteren van een bezoek aan onze bedrijfslocatie, het voeren van onze administratie en de communicatie met jou. Verder kun je op de website van Culitoppers jouw persoonsgegevens achterlaten voor vragen over onze dienstverlening.

De persoonsgegevens die worden verstrekt in verband met een sollicitatie, verwerkt Culitoppers om contact met jou op te nemen, jou te kunnen identificeren en te benaderen, om je correct aan te spreken en om de geschiktheid voor een bepaalde functie te beoordelen.

 

Grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

De meeste persoonsgegevens die Culitoppers verwerkt, verwerken wij omdat dit noodzakelijk is om onze overeenkomst met jou uit te voeren. In enkele gevallen is Culitoppers wettelijk verplicht om persoonsgegevens van jou te verwerken.

Daarnaast verwerkt Culitoppers jouw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het behartigen van ons gerechtvaardigde belang.

Hiervan is allereerst sprake als je gebruikt maakt van de contactmogelijkheden via de website. Het belang van Culitoppers is om jou van dienst te kunnen zijn. Je bepaalt zelf of je jouw persoonsgegevens hiervoor wilt achterlaten. Mocht je bezwaar hebben tegen deze verwerking dan kun je dit aangeven via info@culitoppers.nl.   

Ten tweede zijn rondom het pand van Culitoppers een aantal bewakingscamera’s aanwezig. Culitoppers heeft een gerechtvaardigd belang voor het verwerken van de camerabeelden, namelijk het beveiligen van het pand, het waarborgen van de voedselveiligheid en het voorkomen van diefstal. De camerabeelden worden maximaal 4 weken bewaard, tenzij sprake is van een incident.

Indien geen sprake is van een van bovenstaande of overige wettelijke grondslagen, vraagt Culitoppers toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens. Je hebt te allen tijde het recht om de gegeven toestemming weer in te trekken door een e-mail te sturen naar info@culitoppers.nl.   

 

Bewaartermijn

Culitoppers bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Persoonsgegevens die zijn verkregen voor een sollicitatie worden vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd verwijderd, tenzij je Culitoppers toestemming hebt gegeven de persoonsgegevens langer te bewaren. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken. Dit kun je doen door een mail te sturen naar info@culitoppers.nl.   

 

Delen met derden

Culitoppers verstrekt jouw gegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Culitoppers zorgt er altijd voor dat alleen de noodzakelijke persoonsgegevens gedeeld worden.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Culitoppers neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Denk aan maatregelen voor veilig gebruik van de website en systemen van Culitoppers.

 

Rechten van betrokkenen

Het is mogelijk om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Je kunt dit doen door een verzoek per e-mail te sturen naar info@culitoppers.nl. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Culitoppers niet of niet volledig aan jouw verzoek kan voldoen, bijvoorbeeld in verband met wettelijke bewaartermijnen. Het is belangrijk dat je kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn.

 

Klachten

Wanneer je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen met Culitoppers via info@culitoppers.nl. Daarnaast heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Culitoppers kan de privacyverklaring wijzigen als dat nodig is. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen via de website, zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

 

Vragen

Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, dan wel de verwerking van persoonsgegevens door Culitoppers kun je contact met ons opnemen via info@culitoppers.nl.

 

Voor elke dag

Neem vrijblijvend contact met ons op bij vragen of interesse